Kronika spodbujanja sodobne energetike

Osnovna šola Cerkno se je kot osrednja izobraževalna enota na Cerkljanskem zadnja leta zelo aktivno vključevala tudi v celostno zasnovo razvoja šolskega kompleksa, ki vsebuje različne razvojne elemente, od energetske prenove v povezavi z drugimi stavbami v kraju (muzej, glasbena šola, občinska stavba …), do prometne varnosti na šolskih površinah, možnosti razvoja infrastrukture na področju predšolske vzgoje, optimalne izkoriščenosti igralnih površin za vse starosti mladine in nujne logistične podlage za izgradnjo prepotrebne večnamenske telovadnice ter kulturne dvorane.

kro1 kro2

kro3 kro4

Problematika energetske prenove se je pričela aktivneje razreševati jeseni 2007, ko je občina Cerkno prvič operativno pristopila k načrtovanju prenove več kot 30 let stare in potratne šolske kotlovnice, upoštevajoč tudi nadaljnje možnosti celostne energetske ter funkcionalne infrastrukturne prenove vseh stavb vrtca in šole. Glede na naravna in logistična izhodišča lokalne skupnosti, je bila tudi na nivoju občine logična odločitev prehod na nov, obnovljiv energetski vir – biomaso. Jeseni 2007, je občina v soboto, 10. novembra,  organizirala strokovni ogled modelne namestitve kurilnice na biomaso v okolici Mozirja za strokovne delavce občine ter lokalne tehnične izvajalce, ki so se ga udeležili tudi predstavniki vodstva šole. Šolski naravoslovni in tehnični aktivi pa so prejeli prve napotke za implementacijo doživljajskih lokalnih vsebin v učne programe.

kro5

21. novembra 2007 pa se je na pobudo v.d. ravnatelja v večernih urah sestala posvetovalna tematska skupina za razvoj, tehnično opremljenost in energetiko (predstavniki sveta šole, šolskega kolektiva, vodstva šole in občine ter ekspertnih strokovnjakov) ter na skupnem posvetu obravnavala možnosti predelave šolske kurilnice za uporabo bio mase, vprašanja zunanjih površin šolskega igrišča v okviru načrtovane izgradnje športne dvorane ter projektne zasnove prenovitve atrija in ureditve igrišča za PB na razredni stopnji. Na njej so predstavniki ustanovitelja in zavoda soočili mnenja različnih razvojnih možnosti ter izmenjali izkušnje, na podlagi katerih bodo pripravljeni investicijski načrti za naslednje obračunsko obdobje, pa tudi vnaprej.
Konec januarja 2009 je bil na podlagi rednega dogovornega sodelovanja med Osnovno šolo Cerkno in tovarno ETA opravljen podroben termovizijski pregled vseh šolskih objektov, ki so ga v okviru svojih rednih delovnih obveznosti opravili pooblaščeni strokovnjaki, zaposleni v Eti.

kro6

Naslednji posvet tematske posvetovalne skupine za razvoj, tehnično opremljenost in energetiko zavoda OŠ Cerkno je bil na pobudo vodstva zavoda sklican 3. junija 2009. Nanj so bili poleg ekspertov na področju energetike povabljeni zainteresirani člani Sveta šole, kolektiva zavoda in širše javnosti. Gospod Božo Dukić z Inštituta za obnovljive vire energije iz Kranja, s katerim so v tistem času potekali okvirni pogovori o celostni zasnovi energetske prenove kraja tako z lokalno skupnostjo kot z lokalnim gospodarstvom (ETA), je udeležencem nazorno predstavil možnosti za energetsko izolacijo stavb na Cerkljanskem, s katero bi lahko bistveno prihranili pri stroških ogrevanja. Na pobudo sveta zavoda OŠ Cerkno so bili na redni seji sveta 7. julija 2009 podane podrobnejše informacije  o nameravanih operativnih delih v zvezi s prenovo kurilnice, vzporedno z vlaganjem v novo kurilnico pa naj bi stekel tudi projekt izolacije ter preprečevanja izgub na celotnem kompleksu šolske stavbe.

Naravoslovni aktivi učiteljev so v okviru letnih delovnih načrtov dosledno vključevali aktualne vsebine s področja rabe obnovljivih energetskih virov. 30. marca 2010 je osnovna šola Cerkno v sodelovanju s podjetjem Hidria za učence višjih razredov organizirala didaktično predstavitev, kako koristno uporabiti svetlobo in toploto sonca. Pred šolo, kjer je bila postavljena prava mala sončna elektrarna so nam strokovnjaki predstavili in praktično pokazali, kako deluje takšen sistem. S poskusom so učenci ugotavljali, pod katerim kotom so sončni kolektorji optimalno izkoriščeni.

kro7 kro8

kro9 kro10

Predstavnik Golee, Goriške lokalne energetske agencije za Primorsko je 15. marca 2011 na 7. redni seji sveta zavoda podal informacijo o sodobnih trendih razvoja energetike ter izgradnje energetsko varčnih objektov, sodobne načine varčevanja z energijo, koncept delovanja nove kurilnice in veliko dodatnih možnosti vključevanja vsebin učinkovite ter obnovljive rabe energije v šolski pouk. V imenu izvajalske agencije projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah  je predstavil potek in izvedbo projekta v katerega je bila vključena tudi sanacija kurilnice OŠ Cerkno.

kro11

Spomladi 2012 je Golea, kot izvajalska agencija projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, objavila razpis za prenovo kotlovnic v 10 objektih v različnih primorskih občinah in 23. marca 2012 je za zainteresirane izvajalce del potekal ogled situacije v OŠ Cerkno. V spremstvu župana, direktorja Goleje ter vodstva in tehnične ekipe šole, so se predstavniki natančno seznanili s tehnično zasnovo načrtovanega ogrevanja na biomaso celotnega kompleksa od muzeja, glasbene šole, vrtca in centralne šole. Mala kurilnica na tekoča goriva, ki je ogrevala muzej, glasbeno šolo in vrtec, po sanaciji služi kot rezervni toplotni vir.

kro15

17. aprila 2012 je na OŠ Cerkno potekala pilotska izobraževalna delavnica za učence na področju sodobne energetike. Predstavniki Golee so naravoslovnim učiteljem in učencem osmošolcem demonstrirali delovanje novega didaktičnega pripomočka »hiške obnovljivih virov energije«, ki jo je šola pridobila v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, z namenom ozaveščanja ter strokovnega usposabljanja doraščajoče mladine. Nov pripomoček je učencem omogočil kontinuirano spremljanje različnih energetskih pojavov v naravi ter pri pouku, pa tudi kontinuirano spremljanje delovanja kurilnice na biomaso z vsemi spremljajočimi tehničnimi zanimivostmi.

kro16

18. aprila 2012, je šolo obiskala delegacija Švicarskega prispevka in tudi švicarski ambasador v Sloveniji, g. Robert Reich. Direktor Golee Rajko Leban je pojasnil načrt prenove kurilnice, v šolski dvorani pa je šola predstavila pregledno projekcijo didaktičnih dejavnosti, povezanih z aktualizacijo obnovljivih virov energije.

kro17 kro18

14. junija 2012 je OŠ Cerkno z odmevnim javnim kulturnim ter izobraževalnim nastopom učencev vidno popestrila slavnostne svečanosti v ljubljanskem hotelu Union ob petletnici delovanja »Švicarskega prispevka« v Sloveniji. Cerkljanski šolarji so popestrili program prireditve, na katerem so bili ob eminentnih gostih prisotni predvsem predstavniki številnih občin in zavodov, kjer se izvajajo projekti investicij v trajnostni razvoj uporabe obnovljivih energetskih virov. Nastopil je šolski mladinski pevski zbor pod vodstvom Vanje Lampič, še posebej pa so se na njem izkazali učenci, mladi tehniki – promotorji obnovljivih virov energije, ki so publiki demonstrirali sodobni učni pripomoček – hiško obnovljivih virov energije.

kro19 kro20

kro21 kro22

28. junija 2012 je v gradu Dobrovo v Goriških Brdih potekal svečan podpis pogodb za izvedbo sanacij 9 kotlovnic Primorskem. Vse kotlovnice na kurilno olje so po sanacijah povezane s sonaravno uporabo obnovljivih energetskih virov, saj objekte ogrevajo na lesno biomaso. Tudi na tej slovesnosti so učenci domiselno predstavili hiško obnovljivih virov energije in njeno delovanje.

Izvedbena dela za prenovo kotlovnice so potekala poleti 2012. Začela so se z razgradnjo obstoječe kurilnice in kotlov, cisterna z ostanki goriva je bila dokončno izpraznjena, speljan je bil tudi vod čez igrišče vrtca do male kurilnice, ki bo v bodoče služila kot rezerva v primeru okvare.

kuril3 kro24

Avgusta 2012 je OŠ Cerkno pristopila k izvedbi OVE in URE izobraževalnega programa v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah in se tako obvezala, da bo izvajale OVE in URE izobraževalno promocijske aktivnosti o obnovljivih virih energije, krožke in tehnične dneve na različne izobraževalne teme z omenjenega področja.

kro28 kro29